Samfunnsoppdraget vårt er å tryggja kvardagen din gjennom å sikra moderne og oppdatert infrastruktur i heile Vest-Telemark. Me skal utvikla dagens forretningsområde gjennom å investera i ny og berekraftig kraftproduksjon samt ta i bruk ny teknologi som sikrar stabile og smarte leveransar av straum og fiber. Forretningsoppdraget vårt frå eigarane våre er å sikra god avkasting og verdiskaping for kommunane.

Ein del av vårt samfunnsansvar er å støtte opp om kulturlivet i eigarkommunane våre. Me ynskjer å gje tilbake til lokale lag, organisasjonar og enkeltutøverar i eige forsyningsområde. 

fotballunger

snowboard

barn på mc

hiphop

VTK produserer 260 GWh fornybar straum i vasskraftverk og bidreg til reduksjon av fossil kraftproduksjon i det Nord-Europeiske kraftsystemet. Våre kraftverk påverkar ikkje det ytre miljø i særleg grad utover det som var kjent ved konsesjonshandsaminga.

dam

Våre medarbeiderar jobbar hardt for at du skal ha straum til ljos og varme kvart sekund, kvart minutt, kvar time heile døgnet, heile året. Me er på vakt 24 timar i døgnet, og vil vera der når du treng oss.

knekt straummast